img

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży oraz informacje o sprzedawcy

Informacje o sprzedawcy
Sklep internetowy działający pod adresem www.thestar.pl, (www.sklep.thestar.pl) prowadzony jest przez CLOTHES DISTRIBUTION POLSKA Przemysław Jarosz z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Balbinki 4/14, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223078390.

Kontakt ze Sklepem prowadzącym Sklep możliwy jest:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@thestar.pl;
b) telefonicznie: 22 300 10 60
c) pisemnie na adres: ul. Sosnkowskiego 17; 02-495 Warszawa.

Treść
I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Dostawa
VI. Ceny i metody płatności
VII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy
VIII. Reklamacje Konsumentów dotyczące Towarów
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
X. Postanowienia końcowe
I.Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w tym również Konsument);
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego TheStar;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.thestar.pl, należący do Clothes Distribution, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zakupić Towary;
Towar – produkt (rzecz ruchoma) prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Clothes Distribution a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
Konsument- klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121);
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

II.Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Clothes Distribution a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.thestar.pl (www.sklep.thestar.pl). Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklep.thestar.pl/webpage/regulamin.html, jak również otrzymują link do obowiązującego regulaminu  celem pobrania w pliku PDF w e- mailu potwierdzającym realizację dostawy Towaru.
2.2 Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe www.thestar.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2.3 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.thestar.pl, prowadzony jest przez CLOTHES DISTRIBUTION POLSKA Przemysław Jarosz z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Balbinki 4/14, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223078390 (dalej zwanego w treści Regulaminu „Clothes Distribution”).
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Javy
b. Firefox w wersji 3.6.3 lub nowszej z włączoną obsługą Javy
c. minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.
d. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
e. Procesor: 1 Ghz
f. RAM: 1 GB pamięci RAM
g. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
h. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
i. Sterowanie: klawiatura, mysz
j. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
2.6 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Clothes Distribution zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8 Clothes Distribution prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci internet. Informacje o Towarach  Clothes Distribution zamieszcza na stronie www.thestar.pl.
2.9 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu (do Clothes Distribution) zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów z Clothes Distribution. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Clothes Distribution potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Clothes Distribution przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez  Clothes Distribution dostępności towarów u dostawców Clothes Distribution.

III.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3.Clothes Distribution może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c. dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Clothes Distribution za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Clothes Distribution.
d. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Clothes Distribution.
3.5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Clothes Distribution podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6.Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Clothes Distribution,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowegojedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.thestar.pl, dokonać wyboru odzieży (Towarów), rozmiaru, koloru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy.
Potwierdzenie czasu dostawy przedmiotów Zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez pracownika działu obsługi klienta Clothes Distribution.
4.5.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Clothes Distribution Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
4.6.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Sklep Thestar Zamówienie numer …”, zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Clothes Distribution Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Clothes Distribution o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4.5 powyżej.
4.7.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
4.8 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.9.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie faktury VAT do przesyłki zawierającej Towar.
4.10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta Clothes Distribution, Clothes Distribution poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar objęty Zamówieniem- Clothes Distribution zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII.

V.Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy, w zależności od wyboru przez Klienta terminu dostawy towarów, wynoszą:
a. dostawa w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia - 50,00 zł netto (61,50 zł brutto)
b. dostawa w terminie od 3 do 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia – bez opłaty za dostawę.
Wszystkie Zamówienia, których wartość brutto przekroczy 500,00 zł, zwolnione są z kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.  
5.4. Clothes Distribution zobowiązuje się do dostarczenia Towarów nieuszkodzonych i pozbawionych wad.
5.5.Clothes Distribution nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. przelewem na numer rachunku bankowego  09 1950 0001 2006 0266 8156 0002 Idea Bank S.A. na podstawie wygenerowanego w sklepie Zamówienia (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Clothes Distribution),
b. płatnością w serwisie PayU.pl (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Clothes Distribution potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności),
c. przy odbiorze Towaru, w tym również przy wysyłce za pobraniem (realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji).

VII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej „Konsumentem”), przysługuje – na podstawie przepisów prawa– prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
7.2. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 7.1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie 30 dni. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia (Formularz Zwrotu Odzieży) dostarczonego przy dostawie Towaru wraz z rachunkiem/ fakturą VAT  lub wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem http://sklep.thestar.pl/webpage/zwrotyTermin 30-dniowy dotyczący prawa odstąpienia od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar do Clothes Distribution, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
7.6.Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.7. Clothes Distribution dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w Formularzu odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
7.8.Konsument odstępujący od umowy powinien zwrócić Towar na poniższy adres:
    Clothes Distribution Polska.
    ul. Sosnkowskiego 17
    02-495 Warszawa
7.9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.10. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

VIII. Reklamacje Konsumentów dotyczące Towarów
8.1.Clothes Distribution jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem (zwanego dalej „Konsumentem”) jeżeli sprzedany produkt (Towar) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Towaru Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Konsument może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
8.2. W przypadku wystąpienia wady Towaru, w celu zgłoszenia reklamacji Konsument powinien odesłać towar na adres:
    Clothes Distribution Polska
    ul. Sosnkowskiego 17
    02-495 Warszawa
8.3. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
8.4. Clothes Distribution niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta  o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Clothes Distribution zwraca Konsumentowi po rozpatrzeniu reklamacji na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
8.5. Clothes Distribution nie jest producentem towarów.
8.6. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.
8.7  Odpowiedzialność Clothes Distribution  w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Clothes Distribution podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Clothes Distribution o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
9.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul.Sosnkowskiego 17, 02-495 Warszawa, mailowo pod adres info@thestar.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5.Clothes Distribution zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez Clothes Distribution będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane innym podmiotom gospodarczym do jakichkolwiek celów, poza celem wykonania dostawy towaru. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, przechowywanych w bazie Sklepu, ich modyfikacji i/lub usunięcia. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest: Przemysław Jarosz Clothes Distribution z siedzibą w Warszawie (02- 495), ul. Balbinki 4/14, NIP 522-107-30-69, REGON 011879742.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clothes Distribution a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clothes Distribution a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Clothes Distribution.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11.4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
11.5. Clothes Distribution zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Clothes Distribution, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.sklep.thestar.pl/webpage/regulamin.Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
11.6. Niniejsze Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.
  Ogólne warunki sprzedaży sklepu theStar.pl - wersja drukowana pobierz (PDF)

 

Salon wystawowy i sklep w warszawie img
Adres
ul. Sosnkowskiego 17
02-495 Warszawa
Zadzwoń
22 300 10 60
Godziny otwarcia
pon. - pt. 10:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 14:00
Zapisz się do newslettera
i zdobądź kupon rabatowy
Dowiedz się pierwsza o nowościach i propozycjach theStar! Zamawiając nasz bezpłatny newsletter. W przyszłości będziesz otrzymywać bieżące informacje o najnowszej kolekcji, naszych promocjach oraz konkursach, a dzisiaj kupon rabatowy na 30,00 zł na swoje pierwsze zakupy. Zapisz się teraz!
30,00 zł na twoje zakupy
Tu nas znajdziesz:
img img img

img